Графици

Условия и ред за организиране на учебните занятия с учениците в задочна форма на обучение и график на учебните занятия и изпитни сесии на учениците в задочна и самостоятелна форма на обучение през 2019/2020 учебна година.

График за провеждане на изпитите за определяне на годишни оценки на ученици в самостоятелна форма на обучение през сесия ноември на учебната 2019/2020г.