Графици

Условия и ред за организиране на учебните занятия с учениците в задочна форма на обучение
Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите с учениците в самостоятелна форма на обучение
Седмично разписание на учебните часове задочно обучение – I сесия на учебната 2018/2019 година