Прием

ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА  ГИМНАЗИЯ „ДОБРУДЖА” – гр.Силистра

 В ПЗГ „Добруджа“ се предвижда обучение след завършен VII клас по следнате  професии – дневна форма на обучение:

10 Специалност:       Механизация на селското стопанство   Професия:       Техник на селскостопанска техника                        Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за извършване на диагностика, ремонт и експлоатация на трактори и автомобили, селскостопански машни и земеделска техника, за работа с машнно-тракторни агрегати. Учениците по тази професия придобиват правоспособност- Водач на МПС – категория „Ткт“, „В“,“Твк“ , „Твк-З“и „С“ –  безплатно. Основни дейности – Техникът на селскостопанска техника извършва диагностика, техническо обслужване и ремонт на земеделска техника – трактори, автомобили и селскостопанска техника.

Отговорност и задължения – Планира и организира диагностиката и ремонта на селскостопанска техника. Планира и подбира машинно-тракторния парк. Прави агропроизводствена характеристика на почвата и на различните видове земеделски култури.

 • Възможности за работа –
 • Автосервизи;                                                                    
 • Транспортни услуги;
 • Дистрибутор на земеделска техника;
 • В растениевъдни и животновъдни ферми;
 • Земеделски кооперации и др. ферми занимаващи се с земеделие.
 • Длъжности,, които могат да се заемат – Монтьор на ССТ , шофьор на лекотоварни автомобили; водач на селскостопански машини;

 

Специалност:       Растителна защита агрохимия                                                                      Професия:       Растениевъд

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за начините на употреба и прилагане на средствата за растителна защита и агрохимични продукти, съгласно европейските тенденции за производство на екологично чисти продукти, за работа с селскостопански машини и земеделска техника, за работа с машнно-тракторни агрегати.

Какви умения ще  се усвоят?

 • Да разпознавам и класифицирам земеделски култури;
 • Да прилагам иновативни технологии при отглеждане на земеделски култури;
 • Да диагностицирам заболявания по растенията;
 • Да разпознавам неприятелите;
 • Да провеждам борба с вредителите, съобразно европейските стандарти;
 • Да използвам подходящи продукти за рационално и балансирано хранене по растенията;
 • Да прилагам екологично земеделие.

Къде има реализация ?

 • Специалист: в лаборатории по карантина на растенията (митнически контрол);
 • Специалист в земеделски сдружения и служби;
 • Консултант в бюра по растителни защита и агрохимия;
 • Консултанта в агроаптеки;
 • Консултант в земеделски кооперации;
 • Фермер

              

 

 

STR2

STR3

STR4

STR5

STR6