Програма Еразъм+

Проект “Земеделието в Европа – начало на една успешна реализация” по програма Еразъм+

В проекта ще бъдат включени 20 ученици от  IX, Х, ХІ  клас, които през учебната 2019/2020г. ще се обучават по специалност „Растителна защита“, „Растителна защита и агрохимия“  и „Механизация на селското стопанство”. Това ще бъдат ученици с различна етническа принадлежност на възраст между 16-18г., които в училище  получават комплексна теоретична и практическа подготовка по растениевъдство, животновъдство, селскостопанска техника, биологично земеделие и др. Учениците са трудолюбиви и амбициозни млади хора, с възможности и перспектива за успешен старт и реализация в селскостопанския сектор както у нас, така и в чужбина. Значителна част от тях имат практически опит и умения в традиционни методи на производство на растениевъдна и животновъдна продукция, придобита в семейството и малките лични семейни стопанства. Но за да се утвърдят им е необходимо по-разширено и допълващо практическо обучение в областта на био земеделието.  В съдържанието на учебните програми е залегнато обучение върху основните принципи на конвенционалното земеделско производство, в тях не са включени знания и умения в областта на биологичното земеделие. Теоретично и практически учениците не притежават опит в сферата на биологичното производство. С разработването на този проект, ще се провокира интереса на учениците към този тип земеделие. Те ще запълнят тази празнота в учебното съдържание, чрез допълнителни знания и умения в една все по-често навлизаща област в сферата на земеделието, за да се изградят като млади конкурентноспособни хора.     Днешният свят изисква от младите хора да са гъвкави, да се научат да градят кариерата си, да ръководят промяната, да умеят да развиват способностите си, да си вярват и ценят. Затова учениците ни имат нужда да придобият знания и умения за работа при реални работни условия, нови технологии на производство и услуги, да придобият навици за работа в екип, да реализират делегирани права и отговорности при осъществяване на самостоятелната дейност на конкретното работно място. Споделянето на добри практики в сферата на биологичното земеделие е възможност за стартиране и на печеливш самостоятелен бизнес, който има устойчивост и перспектива за бъдещо развитие, защото това е акцент в Общата селскостопанска политика както за изтеклия, така и за настоящия програмен период – био производство е производство на бъдещето.