Програма Еразъм+

     ПЗГ „Добруджа“ стартира  проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000126230 по  програма „Еразъм +“  –  „Прилагане на европейски иновации в българското земеделие“

     Ученическата мобилност е с продължителност 14 дни/ 24.03-10.04.2024г./,  в нея ще участват 15 ученика, обучаващи се по професиите: „Техник на селскостопанска техника, Техник растениевъд и Фермер. В проекта ще се включват и  двама  ученика със специални образователни потребности. Групата ще се придружава, подкрепя и оценява от трима учители. Учениците ще усвоят практически умения, в реална работна среда, по предварително изготвени работни планове за всеки ден от практиката. Приемащи организации: – Bruder Marton Cinegetanya и Herczog Anita, намиращи се в близост до гр. Будапеща, Унгария. Ментори от партниращите организации ще оказват постоянна подкрепа на учениците по време на мобилността.

     Кандидатите ще бъдат избрани въз основа на средно годишен успех Добър 4, липса на санкции, притежание на лични и професионални качества, умения за работа в екип, толерантност и уважение към личността, активно участие в учебна и производствената практика, проява на любознателност и стремеж към усъвършенстване. Желаещите участници трябва да подготвят мотивационно писмо, в което подробно да изложат желанието си да участват в проекта, личните и професионални си качества, както и перспективата, която желаят да постигнат, след приключване на мобилността. Кандидатите ще бъдат тествани и по английски език, резултатите от който ще се вземат под внимание при подбора на участиците. Всеки критерий ще носи брой точки, като в проекта ще се включат кандидатите, събрали възможно най-висок сбор точки.

     В проекта е планирано да се осъществи и едноседмична учителска мобилност, от 01.04. до 07.04.2024г. В нея ще вземат участие 5-ма преподавали по професионална подготовка.   През 7-те дни в Будапеща ще бъдат организирани различни срещи с партниращи организации в областта на земеделието, както с и техни бизнес партньори.

     Чрез реализация на проекта обучаеми и обучители ще обменят добри международни практики, пряко допринасящи за правилното усвояване от учениците на нови знания и умения в биоземеделието. Доброто преподаване, от страна на учителите, и правилното усвояване на новите методи и технологии, от страна на учениците ще дадат възможност на учениците да заемат достойно място във все още незапълнената пазарна ниша на биологични продукти у нас.  Всички участници ще имат възможност да оценят себе си в различна, мултикултурна, академична и бизнес среда.  По този начин ще актуализират лични и професионални нагласи и стремежи. Очакваме и подобряване на комуникативните умения и увереност при презентиране по английски език, както и усещане за принадлежност към Европа и европейските ценности.     

Проект “Земеделието в Европа – начало на една успешна реализация” по програма Еразъм+

В проекта ще бъдат включени 20 ученици от  IX, Х, ХІ  клас, които през учебната 2019/2020г. ще се обучават по специалност „Растителна защита“, „Растителна защита и агрохимия“  и „Механизация на селското стопанство”. Това ще бъдат ученици с различна етническа принадлежност на възраст между 16-18г., които в училище  получават комплексна теоретична и практическа подготовка по растениевъдство, животновъдство, селскостопанска техника, биологично земеделие и др. Учениците са трудолюбиви и амбициозни млади хора, с възможности и перспектива за успешен старт и реализация в селскостопанския сектор както у нас, така и в чужбина. Значителна част от тях имат практически опит и умения в традиционни методи на производство на растениевъдна и животновъдна продукция, придобита в семейството и малките лични семейни стопанства. Но за да се утвърдят им е необходимо по-разширено и допълващо практическо обучение в областта на био земеделието.  В съдържанието на учебните програми е залегнато обучение върху основните принципи на конвенционалното земеделско производство, в тях не са включени знания и умения в областта на биологичното земеделие. Теоретично и практически учениците не притежават опит в сферата на биологичното производство. С разработването на този проект, ще се провокира интереса на учениците към този тип земеделие. Те ще запълнят тази празнота в учебното съдържание, чрез допълнителни знания и умения в една все по-често навлизаща област в сферата на земеделието, за да се изградят като млади конкурентноспособни хора.     Днешният свят изисква от младите хора да са гъвкави, да се научат да градят кариерата си, да ръководят промяната, да умеят да развиват способностите си, да си вярват и ценят. Затова учениците ни имат нужда да придобият знания и умения за работа при реални работни условия, нови технологии на производство и услуги, да придобият навици за работа в екип, да реализират делегирани права и отговорности при осъществяване на самостоятелната дейност на конкретното работно място. Споделянето на добри практики в сферата на биологичното земеделие е възможност за стартиране и на печеливш самостоятелен бизнес, който има устойчивост и перспектива за бъдещо развитие, защото това е акцент в Общата селскостопанска политика както за изтеклия, така и за настоящия програмен период – био производство е производство на бъдещето.