Проект“Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване“