Проект „Подкрепа за успех“

През учебната 2020/2021г. в ПЗГ“Добруджа“ продължава работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В училището бяха сформирани групи за допълнително обучение по:

Български език и литература – 10 клас с ръководител Галя Илиева

Български език и литература – 12 клас с ръководител Ирена Иванова

Математика – 9 клас с ръководител Теменужка Колева

Математика – 10 клас с ръководител Зоя Коева