Търгове и конкурси

[embeddoc url=“https://pzg-dobrudja.bg/wp-content/uploads/2013/05/Obqava.doc“ download=“all“ viewer=“microsoft“ text=“Download“]

[embeddoc url=“https://pzg-dobrudja.bg/wp-content/uploads/2013/05/prilojenie_obqva_hrana.doc“ download=“all“ viewer=“microsoft“ text=“Download“][embeddoc url=“https://pzg-dobrudja.bg/wp-content/uploads/2013/05/А-П-О-В-Е-Д-otkrivane.docx“ download=“all“ viewer=“microsoft“ text=“Download“]

[embeddoc url=“https://pzg-dobrudja.bg/wp-content/uploads/2013/05/А-П-О-В-Е-Д_komisia.docx“ download=“all“ viewer=“microsoft“ text=“Download“]

[embeddoc url=“https://pzg-dobrudja.bg/wp-content/uploads/2013/05/1-1.pdf“ download=“all“ text=“Download“]

Заповед

ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ „ДОБРУДЖА”
гр. Силистра

ОБЯВЯВА, че със Заповед № 412/ 10.07.2015 г. на директора на гимназията, на основание чл.16 ал.2 ЗДС във връзка с чл.13 ал.2 ППЗДС е открит ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за избор на наемател на част от незастроената площ на имот – публична държавна собственост, разположен в поземлен имот с идентификатор 66425.514.35 (в двора на гимназията), с предназначение „открит паркинг“ при начална месечна наемна цена 225 лв. (двеста двадесет и пет лева) без ДДС. Тръжната документация се закупува и подава в деловодството на ПЗГ „Добруджа”. Цена на тръжната документация – 50 лева без ДДС. Краен срок за подаване на заявления за участие в тръжната процедура – 16,00 часа на 17.08.2015 година. Търгът ще се проведе на 18.08.2015 г. от 11:00 в Дирекцията на гимназията. Депозит в размер на 100 /сто/ лв.

Начин на плащане: в тридневен срок след връчването на влязлата в сила Заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него. Депозитът се внася по набирателната сметка на ПЗГ „Добруджа” в Банка: СЖ Експресбанк АД- клон Силистра, IBAN: BG67TTBB94003105016128 и обезпечава изпълнението на договора; наемната цена се плаща по горепосочената сметка, до 5-то число на текущия месец.
Телефон за информация: 086/821904

 

Заповед 133

Заповед 132

ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ „ДОБРУДЖА”

гр. Силистра, ул. „Тутракан” № 22

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ЗА ГОРИВА

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21141&authkey=ADULblLbew1Z8w0&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21147&authkey=AFRlzTx16iP6xEU&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“>]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21142&authkey=AAu_R3ZEGE3h2Rk&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21143&authkey=AHey9NK1hkDgFfE&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21145&authkey=AGgE6cKYNyL_wLs&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21144&authkey=AGgXnwKcjYvgYOo&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21146&authkey=AOrPRgZyWnl8Y00&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21129&authkey=AGuKJCOxDPdbmSY&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21136&authkey=AOwCF2BOplTw2T8&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21138&authkey=AN8tu5sv6X7w0Y4&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21140&authkey=ANofpuU2sVsXKw0&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21139&authkey=AHGeZdiBx2iTKJw&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ХРАНА

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21170&authkey=AIVMIeS1759pdUQ&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21169&authkey=AG5UkPsDEi5P314&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21160&authkey=ANA1ZOBzq3yNdfo&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21162&authkey=APZ-FiTG5ckanWk&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21163&authkey=AGJ26wUcPeU_7LA&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21161&authkey=ALGKuIgscvChhHc&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21164&authkey=APKMQF9E6KKSknY&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21165&authkey=AM-OJIxzK0yPuoY&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21166&authkey=ANzrHcN8NUDHKQ4&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21167&authkey=AKllpQ_preqUqSc&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21167&authkey=AKllpQ_preqUqSc&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОБУС

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21124&authkey=ALe_9dv1eEBeveQ&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21125&authkey=ADG8-n2R8yJF3-o&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21127&authkey=APS1sMWzkeBa4no&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

ЦЕНОВА ОФЕРТА

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21130&authkey=AL9SGOWMmvG4Pug&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ-3

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21128&authkey=AEU6x0JC1Y1Iw28&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ-4

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21131&authkey=ADxJhqQf3p4kvmM&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21129&authkey=AGuKJCOxDPdbmSY&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21132&authkey=AIrgKvyxwHuqmxc&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

УКАЗАНИЯ

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21133&authkey=AEe0z0zRLyuXNkk&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ „ДОБРУДЖА”

гр. Силистра, ул. „Тутракан” № 22

 

ОБЯВЯВА, че със Заповед № 410/ 06.06.2013 г. на директора на гимназията, на основание чл.16 ал.2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е открит търг с тайно наддаване за избор на наемател на имот – публична държавна собственост, представляващ масивна едноетажна сграда с предназначение „АВТОСЕРВИЗ” (бивша „СЕРТИФИКАЛНЯ”) със застроена площ 185 кв. м., находящ се на пътя Силистра – Русе, ведно с инвентара в него, стопанисван от ПЗГ „Добруджа” – гр. Силистра, област Силистра. Имотът да се използва по предназначение при спазване разпоредбите на българското законодателство. Тръжната документация се закупува от счетоводството и подава в деловодството на ПЗГ „Добруджа”. Краен срок за участие в тръжната процедура – 11.07.2013 г. Цена на тръжната документация – 40 лева без ДДС.

Телефон за информация: 086/821904

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА НОВА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА –  ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЗА НУЖДИТЕ НА ПЗГ „ДОБРУДЖА”

 

 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21107&authkey=AM_32iQ-_Rjo_5o&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Обявление за обществена поръчка [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21116&authkey=AMJRaRVQ6n9khX0&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Решение

 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21110&authkey=AGzYF_IS7anJjp0&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]
[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21119&
amp;authkey=AH2vrYx2POp-_x0&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=8FCD6A4560995AC0&resid=8FCD6A4560995AC0%21121&authkey=AF9QjQdvL18yuV8&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]