С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, гр. Силистра, в изпълнение на Поддейност 4.1. Обучения на наставници в педагогически и методически умения по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, организира едно тридневно обучение на наставници в педагогически и методически умения.

Работодателите – партньори да предоставят на ПЗГ „Добруджа“ списък на лицата, определени да преминат обучение за наставници. Броят на наставниците се определя в съответствие с изискванията на чл.21, ал.3 от Наредба № 1 от 8.9.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа /дуална система на обучение/, като един наставник отговаря за не повече от петима обучавани.

Изискванията към лицата определени за наставниците са:

  • Да притежават професионална квалификация по специалност „Механизация на селското стопанство“;
  • Да има най-малко три години доказан професионален опит по същата професия.

                                                                                              Директор: Пламен Славов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *