Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

  ПЗГ „Добруджа“ Силистра през учебната 2022/2023 учебна година беше включена  с 21 ученика в изпълнението на проект „Ученически практики – 2“ за подкрепа допълнителното практическо обучение в реална работна среда.

Цел  на проекта е повишаването на качеството на ПОО , което минава през обвързване на обучението на обучаемите в институциите в системата на ПОО с формиране на умения, включително в реална работна среда. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще допринесе и за намаляване на младежката безработица.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с продължителност 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 30.12.2023 г.

Ученици на ПЗГ „Добруджа са включени в Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда. Включените ученици са от X и XI клас и имат сключени договори със земеделски кооперации, които ще работят под опеката на своите преки наставници и наблюдаващите учители Галина Даскалова и Митат Осман.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *