ПЗГ „Добруджа“ стартира  проект №2023-1-BG01-KA122-VET-000126230 по  програма „Еразъм+“ –  „Прилагане на европейски иновации в българското земеделие“

    

     Ученическата мобилност е с продължителност 14 дни/ 24.03-10.04.2024г./,  в нея ще участват 15 ученика, обучаващи се по професиите: „Техник на селскостопанска техника, Техник растениевъд и Фермер. В проекта ще се включват и  двама  ученика със специални образователни потребности. Групата ще се придружава, подкрепя и оценява от трима учители. Учениците ще усвоят практически умения, в реална работна среда, по предварително изготвени работни планове за всеки ден от практиката. Приемащи организации: – Bruder Marton Cinegetanya и Herczog Anita, намиращи се в близост до гр. Будапеща, Унгария. Ментори от партниращите организации ще оказват постоянна подкрепа на учениците по време на мобилността.

     Кандидатите ще бъдат избрани въз основа на средно годишен успех Добър 4, липса на санкции, притежание на лични и професионални качества, умения за работа в екип, толерантност и уважение към личността, активно участие в учебна и производствената практика, проява на любознателност и стремеж към усъвършенстване. Желаещите участници трябва да подготвят мотивационно писмо, в което подробно да изложат желанието си да участват в проекта, личните и професионални си качества, както и перспективата, която желаят да постигнат, след приключване на мобилността. Кандидатите ще бъдат тествани и по английски език, резултатите от който ще се вземат под внимание при подбора на участиците. Всеки критерий ще носи брой точки, като в проекта ще се включат кандидатите, събрали възможно най-висок сбор точки.

     В проекта е планирано да се осъществи и едноседмична учителска мобилност, от 01.04. до 07.04.2024г. В нея ще вземат участие 5-ма преподаватели по професионална подготовка.   През 7-те дни в Будапеща ще бъдат организирани различни срещи с партниращи организации в областта на земеделието, както с и техни бизнес партньори.

     Чрез реализация на проекта обучаеми и обучители ще обменят добри международни практики, пряко допринасящи за правилното усвояване от учениците на нови знания и умения в биоземеделието. Доброто преподаване, от страна на учителите, и правилното усвояване на новите методи и технологии, от страна на учениците ще дадат възможност на учениците да заемат достойно място във все още незапълнената пазарна ниша на биологични продукти у нас.  Всички участници ще имат възможност да оценят себе си в различна, мултикултурна, академична и бизнес среда.  По този начин ще актуализират лични и професионални нагласи и стремежи. Очакваме и подобряване на комуникативните умения и увереност при презентиране по английски език, както и усещане за принадлежност към Европа и европейските ценности.