Вътрешноучилищна квалификация

На 9 и 10 юли в Арбанаси, к-с „Болярско село“ ще се проведе вътрешноучилищна квалификация на педагогическите специалисти от ПЗГ“Добруджа“ на тема „Позитивна учителска стая“. Целта на обучението е определяне нивото на микроклимата в педагогическата колегия чрез използване на ролеви игри. Определяне разликата в характерите. Решаване на тестови задачи, сформиране на екипи на база сходство в характерите. Определяне на нови етични норми на поведение, повишаване нивото на позитивните нагласи за работа, както на отделните екипи, така и на целия педагогически състав. Обучението е предвидено в два дни по четири часа. В първия ден ще се проведе семинар и дискусия за вътрешния микроклимат с състава на колегията. За втория ден е предвиден тренинг с тестови задачи, ролеви игри и др.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, гр. Силистра, в изпълнение на Поддейност 4.1. Обучения на наставници в педагогически и методически умения по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, организира едно тридневно обучение на наставници в педагогически и методически умения.

Работодателите – партньори да предоставят на ПЗГ „Добруджа“ списък на лицата, определени да преминат обучение за наставници. Броят на наставниците се определя в съответствие с изискванията на чл.21, ал.3 от Наредба № 1 от 8.9.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа /дуална система на обучение/, като един наставник отговаря за не повече от петима обучавани.

Изискванията към лицата определени за наставниците са:

 • Да притежават професионална квалификация по специалност „Механизация на селското стопанство“;
 • Да има най-малко три години доказан професионален опит по същата професия.

                                                                                              Директор: Пламен Славов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, гр. Силистра, в изпълнение на Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение  по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, организира:

 • едно тридневно обучение на тема: „Нови методи на оценяване“  и
 • едно тридневно обучение на тема: „Нови техники и технологии в земеделието“.

Желаещите за включване в обучението, учители и преподаватели по професионална подготовка, да подадат заявление по образец при заместник директора по учебната част Г. Николова в срок до 20 май 2022 г.

                                                                                              Директор: Пламен Славов

УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ НА ПЗГ „ДОБРУДЖА“ ГР.СИЛИСТРА ПО ПРОЕКТ „ ЕРАЗЪМ+“

В периода 20 юли – 10 август 2021година ,ПЗГ „Добруджа“ гр. Силистра  реализира по проект „ Земеделието в Европа – начало на една успешна реализация“ по програма „Еразъм+“ ,, сектор „ Професионално образование“ , ключова  дейност 1: „ Образователна мобилност за граждани“.

Група ученици от 9,10 и 11 клас и техните ръководители г-н Пламен Славов- директор на училището, г-жа  Гинка Николова и г-жа Галя Илиева бяха на учебна практика в град Виена , Австрия. Учениците работиха в парковете на замъка „ Шонбрун „ и градините на „ Аугартен“. Бяха настанени от приемащата организация в красиви и уютни  апартаменти с много удобства за един комфортен престой.На учениците беше осигурена храна с преобладаващо био-разнообразие.  

С  реализирането на проекта  се  повиши  общото ниво на мотивация на учениците и да им се даде повече възможности за професионално развитие, което да ги направи по-конкурентноспособни на трудовия пазар. Общите цели , които си бяха поставили по проекта за  усвояване на допълнителни знания и умения за работа в екип;  повишаване качеството на професионално образование в сътрудничество с друга държава;  усъвършенстване на езиковите компетенции в интеркултурна среда;  придобиване на знанията за културата, бита и традициите на страната домакин; усъвършенстване и учене през целия живот , бяха изпълнени.

През почивните дни на учениците бяха организирани  културни мероприятия, като  посещение на замъка Шонбрун и техническия музей във Виена. Свободното време прекарваха в разходка из Виена , на река Дунав , развлекателния парк Пратер и други забележителни  места.

Учениците се доближиха до един друг бит и култура. В края на мобилността те се чувстваха удовлетворени, а това показва , че поставените цели и задачи в проектните дейности бяха изпълнени.

Писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ №ДАЕУ -13100/05.08.2021 г. относно информиране на родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

18 март – Световен ден на рециклирането

Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, работи по проблемите за намаляване и адаптиране към последиците от глобалното затопляне от 2016 г. Действията са последователни и устойчиви, разработена е стратегия за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училище.

От началото на 2020/2021 учебна година, в обучението по разширена професионална подготовка на учениците се преподава още един предмет свързан с темата: Кръгова икономика и устойчиво управление на земите. На тази база са планирани дейности, в които учениците се включват през цялата учебна година.

От октомври 2020 г. официално е открита лабораторията за рециклиране на хартия, която е финансирана единствено от частни донори и инициативи, като стойността на инвестицията е повече от 1600 лева. Подписали сме споразумение за сътрудничество с Община Силистра, дом за стари хора в с. Айдемир и детските градини в с. Айдемир. Всички те ни събират разделно хартия, която преработваме в работилницата и предоставените листи за рисуване и работа на децата в занималните се „заплащат“ с пластмасови бутилки за втора употреба или предаване за рециклиране. Процесът е продължителен, но учениците работят всеотдайно, с невероятно желание и интерес за достигане до крайния продукт – рециклирани листи, които разполагаме с машини да подвържем като тефтери, или оформим като картички или други изделия. За закупуването на шредер и част от оборудването в лабораторията за рециклиране на хартия, получихме финансиране от Посолството на Франция в България по проект „Еко училище“.

Вече втора година училището участва в проекта на Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ Зелено сътрудничество отвъд граници и намери средства за реализиране на две от идеите си: създаване на Екоцентрична градинка в двора на училището по методите на пермакултурния дизайн и създаване на работилница за рециклиране на дънкови облекла.

В училището е създаден клуб по интереси: Зелено предприемачество, чиято основна задача е да се работи с рециклируеми материали, да се пази околната среда и да се дава нов живот на всички материали от бита и професионалната работа в училище, като се изработват изделия, които се ползват в учебните сгради или общежитието на гимназията: пейки от палети, табуретки от гуми, саксии от кофи и кофички и др.

Дейности в училище, които проведохме през февруари и март 2021 г. докато отново излезем в обучение от разстояние и работата на децата да бъде спряна са:

 • Рециклиране на хартия – по три дни седмично за периода,
 • събрани първите количества дънкови облекла за рециклиране,
 • изработени 2 табуретки от автомобилни гуми, подготвени гуми за още 3 табуретки,
 • подготвени за саксии човечета – кофи от боя, кофички от сладолед и кисело мляко, стари дървени чекмеджета и сандъци, метална количка,
 • събрани разделно и предадени за рециклиране картон, пластмаса и метални отпадъци /кенчета/ – общо 85 кг от началото на учебната година,
 • събрани туби от вода и изработени кошчета за боклук, които са монтирани в Дунавската градина в гр. Силистра,
 • събрани разделно повече от 300 стъклени бутилки, които ще се ползват за бордюр на Екоцентричната градинка.

Участието на учениците във всички дейности е много организирано, осъзнато, всеотдайно, доброволно. Ръководител на тези дейности е г-жа Галина Даскалова – учител по професионална подготовка в Гимназията.

Гордеем се с тези постижения, които ни нареждат сред училищата новатори в направлението: рециклиране, адаптиране, устойчиви действия за намаляване последиците от климатичните промени. Работата в това направление в ПЗГ, мотивира учениците да въвеждат разделното събиране и в семейството, да прекратят употребата на пластмасови сламки, прибори, чаши – действия, които не изискват инвестиция – нужно е осъзнаване на проблемите и намиране на пътищата за тяхното разрешаване.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Професионална земеделска гимназия „Добруджа”, организира платен курс за работа с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба. Допълнителна информация относно: необходими документи, цена и начало на курса, можете да пуличите от Г. Даскалова – тел. 0898604841 или на място в ПЗГ „Добруджа”.

Набират се желаещи за провеждане на курс през февруари 2021 г.