Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, изпълнява проект, финансиран по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

По Модул „Спорт“, отбора води своите заниманията по баскетбол  с ръководител на групата г-жа Росица Черковналиева. Заниманията на групата са ежеседмични и баскетболистите тренират с новите си екипи и баскетболни обувки, закупени по проекта. Отбора е обезпечен с пълното си спортно оборудване за тренировъчна  и състезателна дейност.

Проект Подкрепа за дуалната система на обучение

През учебната 2022/2023 година ПЗГ „Добруджа“ продължава да работи по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

От началото  на октомври започна допълнително обучение по диагностика и ремонт за 13-те момчета от специалност Механизация на селското стопанство, които през 2020 година бяха приети за обучение в Дуална система за учене чрез работа.

Допълнителното обучение с хорариум от 70 часа се извежда под ръководството на инж. Валентин Станчев, който е бивш възпитаник на Професионална земеделска гимназия „Добруджа“. Изнесените занятия са възможност, благодарение на коректните отношения между Гимназията и партньорските ни организации.

Вътрешноучилищна квалификация

На 9 и 10 юли в Арбанаси, к-с „Болярско село“ ще се проведе вътрешноучилищна квалификация на педагогическите специалисти от ПЗГ“Добруджа“ на тема „Позитивна учителска стая“. Целта на обучението е определяне нивото на микроклимата в педагогическата колегия чрез използване на ролеви игри. Определяне разликата в характерите. Решаване на тестови задачи, сформиране на екипи на база сходство в характерите. Определяне на нови етични норми на поведение, повишаване нивото на позитивните нагласи за работа, както на отделните екипи, така и на целия педагогически състав. Обучението е предвидено в два дни по четири часа. В първия ден ще се проведе семинар и дискусия за вътрешния микроклимат с състава на колегията. За втория ден е предвиден тренинг с тестови задачи, ролеви игри и др.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, гр. Силистра, в изпълнение на Поддейност 4.1. Обучения на наставници в педагогически и методически умения по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, организира едно тридневно обучение на наставници в педагогически и методически умения.

Работодателите – партньори да предоставят на ПЗГ „Добруджа“ списък на лицата, определени да преминат обучение за наставници. Броят на наставниците се определя в съответствие с изискванията на чл.21, ал.3 от Наредба № 1 от 8.9.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа /дуална система на обучение/, като един наставник отговаря за не повече от петима обучавани.

Изискванията към лицата определени за наставниците са:

  • Да притежават професионална квалификация по специалност „Механизация на селското стопанство“;
  • Да има най-малко три години доказан професионален опит по същата професия.

                                                                                              Директор: Пламен Славов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, гр. Силистра, в изпълнение на Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение  по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, организира:

  • едно тридневно обучение на тема: „Нови методи на оценяване“  и
  • едно тридневно обучение на тема: „Нови техники и технологии в земеделието“.

Желаещите за включване в обучението, учители и преподаватели по професионална подготовка, да подадат заявление по образец при заместник директора по учебната част Г. Николова в срок до 20 май 2022 г.

                                                                                              Директор: Пламен Славов

УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ НА ПЗГ „ДОБРУДЖА“ ГР.СИЛИСТРА ПО ПРОЕКТ „ ЕРАЗЪМ+“

В периода 20 юли – 10 август 2021година ,ПЗГ „Добруджа“ гр. Силистра  реализира по проект „ Земеделието в Европа – начало на една успешна реализация“ по програма „Еразъм+“ ,, сектор „ Професионално образование“ , ключова  дейност 1: „ Образователна мобилност за граждани“.

Група ученици от 9,10 и 11 клас и техните ръководители г-н Пламен Славов- директор на училището, г-жа  Гинка Николова и г-жа Галя Илиева бяха на учебна практика в град Виена , Австрия. Учениците работиха в парковете на замъка „ Шонбрун „ и градините на „ Аугартен“. Бяха настанени от приемащата организация в красиви и уютни  апартаменти с много удобства за един комфортен престой.На учениците беше осигурена храна с преобладаващо био-разнообразие.  

С  реализирането на проекта  се  повиши  общото ниво на мотивация на учениците и да им се даде повече възможности за професионално развитие, което да ги направи по-конкурентноспособни на трудовия пазар. Общите цели , които си бяха поставили по проекта за  усвояване на допълнителни знания и умения за работа в екип;  повишаване качеството на професионално образование в сътрудничество с друга държава;  усъвършенстване на езиковите компетенции в интеркултурна среда;  придобиване на знанията за културата, бита и традициите на страната домакин; усъвършенстване и учене през целия живот , бяха изпълнени.

През почивните дни на учениците бяха организирани  културни мероприятия, като  посещение на замъка Шонбрун и техническия музей във Виена. Свободното време прекарваха в разходка из Виена , на река Дунав , развлекателния парк Пратер и други забележителни  места.

Учениците се доближиха до един друг бит и култура. В края на мобилността те се чувстваха удовлетворени, а това показва , че поставените цели и задачи в проектните дейности бяха изпълнени.

Писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ №ДАЕУ -13100/05.08.2021 г. относно информиране на родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.