Ученически практики 2

През месец октомври 2022г. Професионална земеделска гимназия „Добруджа“ бе включена  в списъка на държавните и общински гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, които ще участват в техническото и финансово изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.
     Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
Специфични цели:
     1. Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
     2. Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.
Основните дейности:
     1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

О Б Я В А

     Училищният екип по проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в ПЗГ „Добруджа“, обявява процедура за подбор по документи на ученици от Х и ХI клас за участие по проекта.

     1. Период за кандидастване – 14.12.2022 г. – 22.12.2022 г.

     2. Документи за кандидатстване:

          – Заявление по образец;

     3.  Краен срок за подаване на документите – 22.12.2022 г.

     4. Класирането ще се извърши по обявените критерии от екипа на проекта.

      5. Резултатите от подбора на ученици ще бъдат изнесени на информационното табло на 09.01.2023 г.

                                                                     Училищен екип

К Р И Т Е Р И И

за подбор на ученици за включване по

проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2“

1.    Ученикът да е на възраст между 16-18 години;                                    

       2.     Участва в часовете по професионална подготовка и учебна практика, като проявява интерес, творчество, инициативност, спазва технологичната и учебна дисциплина;

       3.  Няма наложени тежки  санкции към момента на подаване на документите.                      

        Училищен екип

ПОКАНА

Ръководството на Професионална земеделска гимназия   „Добруджа“, гр. Силистра в качеството си на участник в техническото и финансово изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”,  отправя покана към всички работодатели в областта на селското стопанство да се включат в изпълнението на Дейност 1 – „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“.

Дейността предвижда обучение на ученици чрез допълнителни практики в реална работна среда в рамките на 240 (астрономически) часа при изпълнение на задачи, възложени от работодателя под ръководството на наставник.

В обучението ще бъдат включени ученици от Х и ХІ клас, които се обучават в специалностите „Производител на селскостопанска продукция“ и „Механизация на селското стопанство“ и „Растителна защита и агрохимия“.

Моля, желаещите работодатели да подадат заявление до директора на гимназията, в което да посочат броя на учениците, които биха приели и за които имат възможност да осигурят реални работни места и броя на наставниците.

Моля, при определянето на броя на наставниците да се съобразите със следните изисквания:

  1. Наставникът трябва да  притежава професионална квалификация по професията, по която се извършва обучението и най-малко три години доказан професионален опит по същата професия.
  2. Един наставник не може да отговаря за повече от петима ученици по едно.

Заявленията за участие може да се подават  на адрес: гр. Силистра, ул. „Тутракан“ № 22 или  e – mail: pzg_dobrudja@abv.bg  в срок до 20.01.2023 г.

 Директор на ПЗГ „Добруджа“

 гр. Силистра

 ПЛАМЕН СЛАВОВ

Ученически практики 2017

20 ученика от ПЗГ „Добруджа“ работиха в реална работна среда при 15 работодатели от област Силистра, включващи всички сектори на селското стопанство: растениевъдство, животновъдство, овощни култури, билки, подправки, етерично – маслени култури, говедовъдство, овцевъдство и търговия, сервизно обслужване и дистрибуция на земеделска техника и инвентар. Работодателите са от големи земеделски кооперации, до земеделски стопани, които са малки ферми, но с готовност се отзоваха да станат обучаващи работодатели – партньори,, защото са бивши възпитаници на гимназията, които сега управляват устойчив семеен бизнес.

Приемайки предизвикателството да станат наши партньори по проекта „Ученически практики“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, всичките 15 работодатели и 15 наставници на учениците от 9, 10 и 11 клас на ПЗГ, предоставиха възможност бъдещите механизатори на Добруджа да придобият умения и компетенции за работа с модерни машини, прилагайки съвременни подходи и технологии за утвърждаване на устойчиво земеделие в региона. Четирима от учениците работиха в бази на търговски дружества за търговия на земеделска техника и инвентар и придобиха умения и за дистрибуция на машини и сервизно обслужване.

В продължение на 240 часа, възпитаниците на гимназията бяха насърчавани да стават по-добри в професията от 15 наставника и 2 наблюдаващи учители, експерти – професионалисти в своята област:Галина Даскалова и Димитър Димитров.

           

Линк към страницата на проекта     http://upraktiki.mon.bg/