Вътрешноучилищна квалификация

На 9 и 10 юли в Арбанаси, к-с „Болярско село“ ще се проведе вътрешноучилищна квалификация на педагогическите специалисти от ПЗГ“Добруджа“ на тема „Позитивна учителска стая“. Целта на обучението е определяне нивото на микроклимата в педагогическата колегия чрез използване на ролеви игри. Определяне разликата в характерите. Решаване на тестови задачи, сформиране на екипи на база сходство в характерите. Определяне на нови етични норми на поведение, повишаване нивото на позитивните нагласи за работа, както на отделните екипи, така и на целия педагогически състав. Обучението е предвидено в два дни по четири часа. В първия ден ще се проведе семинар и дискусия за вътрешния микроклимат с състава на колегията. За втория ден е предвиден тренинг с тестови задачи, ролеви игри и др.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, гр. Силистра, в изпълнение на Поддейност 4.1. Обучения на наставници в педагогически и методически умения по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, организира едно тридневно обучение на наставници в педагогически и методически умения.

Работодателите – партньори да предоставят на ПЗГ „Добруджа“ списък на лицата, определени да преминат обучение за наставници. Броят на наставниците се определя в съответствие с изискванията на чл.21, ал.3 от Наредба № 1 от 8.9.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа /дуална система на обучение/, като един наставник отговаря за не повече от петима обучавани.

Изискванията към лицата определени за наставниците са:

  • Да притежават професионална квалификация по специалност „Механизация на селското стопанство“;
  • Да има най-малко три години доказан професионален опит по същата професия.

                                                                                              Директор: Пламен Славов