С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, гр. Силистра, в изпълнение на Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение  по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, организира:

  • едно тридневно обучение на тема: „Нови методи на оценяване“  и
  • едно тридневно обучение на тема: „Нови техники и технологии в земеделието“.

Желаещите за включване в обучението, учители и преподаватели по професионална подготовка, да подадат заявление по образец при заместник директора по учебната част Г. Николова в срок до 20 май 2022 г.

                                                                                              Директор: Пламен Славов