ПЗГ „Добруджа“ стартира  проект №2023-1-BG01-KA122-VET-000126230 по  програма „Еразъм+“ –  „Прилагане на европейски иновации в българското земеделие“

    

     Ученическата мобилност е с продължителност 14 дни/ 24.03-10.04.2024г./,  в нея ще участват 15 ученика, обучаващи се по професиите: „Техник на селскостопанска техника, Техник растениевъд и Фермер. В проекта ще се включват и  двама  ученика със специални образователни потребности. Групата ще се придружава, подкрепя и оценява от трима учители. Учениците ще усвоят практически умения, в реална работна среда, по предварително изготвени работни планове за всеки ден от практиката. Приемащи организации: – Bruder Marton Cinegetanya и Herczog Anita, намиращи се в близост до гр. Будапеща, Унгария. Ментори от партниращите организации ще оказват постоянна подкрепа на учениците по време на мобилността.

     Кандидатите ще бъдат избрани въз основа на средно годишен успех Добър 4, липса на санкции, притежание на лични и професионални качества, умения за работа в екип, толерантност и уважение към личността, активно участие в учебна и производствената практика, проява на любознателност и стремеж към усъвършенстване. Желаещите участници трябва да подготвят мотивационно писмо, в което подробно да изложат желанието си да участват в проекта, личните и професионални си качества, както и перспективата, която желаят да постигнат, след приключване на мобилността. Кандидатите ще бъдат тествани и по английски език, резултатите от който ще се вземат под внимание при подбора на участиците. Всеки критерий ще носи брой точки, като в проекта ще се включат кандидатите, събрали възможно най-висок сбор точки.

     В проекта е планирано да се осъществи и едноседмична учителска мобилност, от 01.04. до 07.04.2024г. В нея ще вземат участие 5-ма преподаватели по професионална подготовка.   През 7-те дни в Будапеща ще бъдат организирани различни срещи с партниращи организации в областта на земеделието, както с и техни бизнес партньори.

     Чрез реализация на проекта обучаеми и обучители ще обменят добри международни практики, пряко допринасящи за правилното усвояване от учениците на нови знания и умения в биоземеделието. Доброто преподаване, от страна на учителите, и правилното усвояване на новите методи и технологии, от страна на учениците ще дадат възможност на учениците да заемат достойно място във все още незапълнената пазарна ниша на биологични продукти у нас.  Всички участници ще имат възможност да оценят себе си в различна, мултикултурна, академична и бизнес среда.  По този начин ще актуализират лични и професионални нагласи и стремежи. Очакваме и подобряване на комуникативните умения и увереност при презентиране по английски език, както и усещане за принадлежност към Европа и европейските ценности.     

657 педагогически специалисти с повишени знания и умения за работа в мултикултурна образователна среда.

През май 2023г. успешно приключи реализацията на Проект „ Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е с обща стойност: 415 084,50 лева, от които 352 821,82 лева Европейско финансиране и 62 262,68 лева Национално съфинансиране.

Дейностите стартираха през декември 2020г. като участие в тях взеха учители, директори, образователни медиатори и други педагогически специалисти от 18 училища и детски градини от цялата страна. 

Проектните дейностите се изпълняват от Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“  в партньорство с: 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра

Проектните резултати включват:

  1. Провеждане на проучване и изготвяне на Доклади за идентифицираните нужди от специализирани обучения на педагогически специалисти за всички партньори – 18 бр.;
  2. Създадени нови и/или актуализирани съществуващи стратегии, планови и аналитични документи насочени към работа в мултикултурна среда – общо 36 броя (по 2 бр.разработки за всеки в партньор).
  3. Изготвени  анализи на нуждите от обучение и планове за провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в партниращите образователни институции – 18 броя.
  4. Проведени по 2 бр. обучения с присъждане на 1 квалификационен кредити за общо 650 педагогически специалисти.
  5. Проведени по 2 бр. обучения (едно двудневно и едно тридневно) без присъждане на квалификационни кредити за общо 657 лица, в т.ч. и образователни медиатори.
Темите за обученията са: "Мотивация за учене при учениците с различна степен на обучаемост", "Активно учене–интеграция на знания и емоции в образователния процес","Kак да работим с родителите–стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството", "Възпитание в общочовешки ценности", "Иновации в поднасянето на учебното съдържание в мултикултурна среда", 

 „Летящата класна стая „- методи и подходи за прилагане на мултикултурно образование в класната стая”.

Постигнатите резултати допринесоха за постигане на общата и специфични цели на проекта, а именно:

 подобряване условията за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички ученици в образователната система,  

– повишаване на административния, оперативния и институционален капацитет и експертен потенциал на екипите на образователните институции, чрез разработка и прилагане на конкретни, обвързани със спецификите на всяко учебно заведение-партньор стратегически, планови и аналитични документи за работа в мултикултурна среда“;

–  подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно положение, вкл. малцинства.

Проектът създаде активно партньорско между включените участници, даде поле за споделяне на добри практики и мултиплицирането им сред повече ученици в различни краища на страната. Освен ценните експертни взаимодействия, проектът създаде много приятелства и остава дълготрайна положителна следа сред обучаемите.

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

  ПЗГ „Добруджа“ Силистра през учебната 2022/2023 учебна година беше включена  с 21 ученика в изпълнението на проект „Ученически практики – 2“ за подкрепа допълнителното практическо обучение в реална работна среда.

Цел  на проекта е повишаването на качеството на ПОО , което минава през обвързване на обучението на обучаемите в институциите в системата на ПОО с формиране на умения, включително в реална работна среда. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще допринесе и за намаляване на младежката безработица.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с продължителност 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 30.12.2023 г.

Ученици на ПЗГ „Добруджа са включени в Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда. Включените ученици са от X и XI клас и имат сключени договори със земеделски кооперации, които ще работят под опеката на своите преки наставници и наблюдаващите учители Галина Даскалова и Митат Осман.

Призови места в Националния конкурс – викторина „По стъпките на четата на Таньо войвода“

Учениците Галин Ивайлов Георгиев и Виктор Валентинов Георгиев бяха наградени от Община Силистра, отдел“Образование и младежки дейности“ за класирането си на трето място в Националния конкурс-викторина“По стъпките на четата на Таньо войвода“, проведен през м. октомври в гр. София.

Коледари при ПЗГ“Добруджа“

Секция „Изкуства“, ръководена от г-жа Мария Кръстева подготвя коледари, които ще поздравят за предстоящите празници нашите партньори-работодатели и спонсори. Костюмите на коледарите, включително и гегите и ямурлуците са закупени по проект „Заедно в изкуствата и в спорта“, за чието изпълнение ПЗГ „ДОБРУДЖА“ получава целево финансиране от държавния бюджет, чрез Национална програма на МОН.