Профил на купувача

Обществена поръчка за закуски 09.01.2023г.


16.05.2018г. Решение за откриване на процедура за доставка на автомобилни горива и гориво за отопление за нуждите на ПЗГ"Добруджа" Протокол от дейността на комисията за събиране, разглеждане и оценка на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на XXVI от ЗОП с предмет:"Доставка на фабрично нов трактор за обучение, финансиран по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА"ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА Заповед №156/16.12.2016г.във връзка с провеждането на обществена поръчка за доставка на фабрично нов трактор за обучение, финансиран по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА"ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА" 8.12.2016г. Обява за обществена поръчка за доставка на фабрично нов трактор за обучение, финансиран по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА  :тук Техническа спецификация Указания и изисквания Образец за документ за обществената поръчка Декларация за липсата на обстоятелствата по чл_ 54, ал_ 1, т_ 1, 2 и 7 от ЗОП Декларация за липсата на обстоятелствата по чл_ 54, ал_ 1, т_ 3-5 от ЗОП Предложение за изпълнение на поръчката Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Декларация за срока на валидност на офертата Декларация за спазване на задълженията Ценово предложение Проект на договор

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc-1

Заповед

ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ „ДОБРУДЖА”
гр. Силистра

ОБЯВЯВА, че със Заповед № 412/ 10.07.2015 г. на директора на гимназията, на основание чл.16 ал.2 ЗДС във връзка с чл.13 ал.2 ППЗДС е открит ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за избор на наемател на част от незастроената площ на имот – публична държавна собственост, разположен в поземлен имот с идентификатор 66425.514.35 (в двора на гимназията), с предназначение „открит паркинг“ при начална месечна наемна цена 225 лв. (двеста двадесет и пет лева) без ДДС. Тръжната документация се закупува и подава в деловодството на ПЗГ „Добруджа”. Цена на тръжната документация – 50 лева без ДДС. Краен срок за подаване на заявления за участие в тръжната процедура – 16,00 часа на 17.08.2015 година. Търгът ще се проведе на 18.08.2015 г. от 11:00 в Дирекцията на гимназията. Депозит в размер на 100 /сто/ лв.

Начин на плащане: в тридневен срок след връчването на влязлата в сила Заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него. Депозитът се внася по набирателната сметка на ПЗГ „Добруджа” в Банка: СЖ Експресбанк АД- клон Силистра, IBAN: BG67TTBB94003105016128 и обезпечава изпълнението на договора; наемната цена се плаща по горепосочената сметка, до 5-то число на текущия месец.

Телефон за информация: 086/821904

Заповед 133

Заповед 132

ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ „ДОБРУДЖА”

гр. Силистра, ул. „Тутракан” № 22

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ГОРИВА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ХРАНА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОБУС

Техническа спецификация

Списък на документите

Ценова оферта

Декларация образец – 3

Декларация образец – 4

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

Техническа оферта

Указания

ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ „ДОБРУДЖА”

гр. Силистра, ул. „Тутракан” № 22

ОБЯВЯВА, че със Заповед № 410/ 06.06.2013 г. на директора на гимназията, на основание чл.16 ал.2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е открит търг с тайно наддаване за избор на наемател на имот – публична държавна собственост, представляващ масивна едноетажна сграда с предназначение „АВТОСЕРВИЗ” (бивша „СЕРТИФИКАЛНЯ”) със застроена площ 185 кв. м., находящ се на пътя Силистра – Русе, ведно с инвентара в него, стопанисван от ПЗГ „Добруджа” – гр. Силистра, област Силистра. Имотът да се използва по предназначение при спазване разпоредбите на българското законодателство. Тръжната документация се закупува от счетоводството и подава в деловодството на ПЗГ „Добруджа”. Краен срок за участие в тръжната процедура – 11.07.2013 г. Цена на тръжната документация – 40 лева без ДДС.

Телефон за информация: 086/821904

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА НОВА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА – ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЗА НУЖДИТЕ НА ПЗГ „ДОБРУДЖА”

Обявление за обществена поръчка

Решение