657 педагогически специалисти с повишени знания и умения за работа в мултикултурна образователна среда.

През май 2023г. успешно приключи реализацията на Проект „ Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е с обща стойност: 415 084,50 лева, от които 352 821,82 лева Европейско финансиране и 62 262,68 лева Национално съфинансиране.

Дейностите стартираха през декември 2020г. като участие в тях взеха учители, директори, образователни медиатори и други педагогически специалисти от 18 училища и детски градини от цялата страна. 

Проектните дейностите се изпълняват от Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“  в партньорство с: 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра

Проектните резултати включват:

  1. Провеждане на проучване и изготвяне на Доклади за идентифицираните нужди от специализирани обучения на педагогически специалисти за всички партньори – 18 бр.;
  2. Създадени нови и/или актуализирани съществуващи стратегии, планови и аналитични документи насочени към работа в мултикултурна среда – общо 36 броя (по 2 бр.разработки за всеки в партньор).
  3. Изготвени  анализи на нуждите от обучение и планове за провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в партниращите образователни институции – 18 броя.
  4. Проведени по 2 бр. обучения с присъждане на 1 квалификационен кредити за общо 650 педагогически специалисти.
  5. Проведени по 2 бр. обучения (едно двудневно и едно тридневно) без присъждане на квалификационни кредити за общо 657 лица, в т.ч. и образователни медиатори.
Темите за обученията са: "Мотивация за учене при учениците с различна степен на обучаемост", "Активно учене–интеграция на знания и емоции в образователния процес","Kак да работим с родителите–стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството", "Възпитание в общочовешки ценности", "Иновации в поднасянето на учебното съдържание в мултикултурна среда", 

 „Летящата класна стая „- методи и подходи за прилагане на мултикултурно образование в класната стая”.

Постигнатите резултати допринесоха за постигане на общата и специфични цели на проекта, а именно:

 подобряване условията за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички ученици в образователната система,  

– повишаване на административния, оперативния и институционален капацитет и експертен потенциал на екипите на образователните институции, чрез разработка и прилагане на конкретни, обвързани със спецификите на всяко учебно заведение-партньор стратегически, планови и аналитични документи за работа в мултикултурна среда“;

–  подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно положение, вкл. малцинства.

Проектът създаде активно партньорско между включените участници, даде поле за споделяне на добри практики и мултиплицирането им сред повече ученици в различни краища на страната. Освен ценните експертни взаимодействия, проектът създаде много приятелства и остава дълготрайна положителна следа сред обучаемите.

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

  ПЗГ „Добруджа“ Силистра през учебната 2022/2023 учебна година беше включена  с 21 ученика в изпълнението на проект „Ученически практики – 2“ за подкрепа допълнителното практическо обучение в реална работна среда.

Цел  на проекта е повишаването на качеството на ПОО , което минава през обвързване на обучението на обучаемите в институциите в системата на ПОО с формиране на умения, включително в реална работна среда. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще допринесе и за намаляване на младежката безработица.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с продължителност 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 30.12.2023 г.

Ученици на ПЗГ „Добруджа са включени в Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда. Включените ученици са от X и XI клас и имат сключени договори със земеделски кооперации, които ще работят под опеката на своите преки наставници и наблюдаващите учители Галина Даскалова и Митат Осман.

Призови места в Националния конкурс – викторина „По стъпките на четата на Таньо войвода“

Учениците Галин Ивайлов Георгиев и Виктор Валентинов Георгиев бяха наградени от Община Силистра, отдел“Образование и младежки дейности“ за класирането си на трето място в Националния конкурс-викторина“По стъпките на четата на Таньо войвода“, проведен през м. октомври в гр. София.

Коледари при ПЗГ“Добруджа“

Секция „Изкуства“, ръководена от г-жа Мария Кръстева подготвя коледари, които ще поздравят за предстоящите празници нашите партньори-работодатели и спонсори. Костюмите на коледарите, включително и гегите и ямурлуците са закупени по проект „Заедно в изкуствата и в спорта“, за чието изпълнение ПЗГ „ДОБРУДЖА“ получава целево финансиране от държавния бюджет, чрез Национална програма на МОН.

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, изпълнява проект, финансиран по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

По Модул „Спорт“, отбора води своите заниманията по баскетбол  с ръководител на групата г-жа Росица Черковналиева. Заниманията на групата са ежеседмични и баскетболистите тренират с новите си екипи и баскетболни обувки, закупени по проекта. Отбора е обезпечен с пълното си спортно оборудване за тренировъчна  и състезателна дейност.

Проект Подкрепа за дуалната система на обучение

През учебната 2022/2023 година ПЗГ „Добруджа“ продължава да работи по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

От началото  на октомври започна допълнително обучение по диагностика и ремонт за 13-те момчета от специалност Механизация на селското стопанство, които през 2020 година бяха приети за обучение в Дуална система за учене чрез работа.

Допълнителното обучение с хорариум от 70 часа се извежда под ръководството на инж. Валентин Станчев, който е бивш възпитаник на Професионална земеделска гимназия „Добруджа“. Изнесените занятия са възможност, благодарение на коректните отношения между Гимназията и партньорските ни организации.

Вътрешноучилищна квалификация

На 9 и 10 юли в Арбанаси, к-с „Болярско село“ ще се проведе вътрешноучилищна квалификация на педагогическите специалисти от ПЗГ“Добруджа“ на тема „Позитивна учителска стая“. Целта на обучението е определяне нивото на микроклимата в педагогическата колегия чрез използване на ролеви игри. Определяне разликата в характерите. Решаване на тестови задачи, сформиране на екипи на база сходство в характерите. Определяне на нови етични норми на поведение, повишаване нивото на позитивните нагласи за работа, както на отделните екипи, така и на целия педагогически състав. Обучението е предвидено в два дни по четири часа. В първия ден ще се проведе семинар и дискусия за вътрешния микроклимат с състава на колегията. За втория ден е предвиден тренинг с тестови задачи, ролеви игри и др.