Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

  ПЗГ „Добруджа“ Силистра през учебната 2022/2023 учебна година беше включена  с 21 ученика в изпълнението на проект „Ученически практики – 2“ за подкрепа допълнителното практическо обучение в реална работна среда.

Цел  на проекта е повишаването на качеството на ПОО , което минава през обвързване на обучението на обучаемите в институциите в системата на ПОО с формиране на умения, включително в реална работна среда. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще допринесе и за намаляване на младежката безработица.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с продължителност 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 30.12.2023 г.

Ученици на ПЗГ „Добруджа са включени в Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда. Включените ученици са от X и XI клас и имат сключени договори със земеделски кооперации, които ще работят под опеката на своите преки наставници и наблюдаващите учители Галина Даскалова и Митат Осман.

Призови места в Националния конкурс – викторина „По стъпките на четата на Таньо войвода“

Учениците Галин Ивайлов Георгиев и Виктор Валентинов Георгиев бяха наградени от Община Силистра, отдел“Образование и младежки дейности“ за класирането си на трето място в Националния конкурс-викторина“По стъпките на четата на Таньо войвода“, проведен през м. октомври в гр. София.

Коледари при ПЗГ“Добруджа“

Секция „Изкуства“, ръководена от г-жа Мария Кръстева подготвя коледари, които ще поздравят за предстоящите празници нашите партньори-работодатели и спонсори. Костюмите на коледарите, включително и гегите и ямурлуците са закупени по проект „Заедно в изкуствата и в спорта“, за чието изпълнение ПЗГ „ДОБРУДЖА“ получава целево финансиране от държавния бюджет, чрез Национална програма на МОН.

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, изпълнява проект, финансиран по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

По Модул „Спорт“, отбора води своите заниманията по баскетбол  с ръководител на групата г-жа Росица Черковналиева. Заниманията на групата са ежеседмични и баскетболистите тренират с новите си екипи и баскетболни обувки, закупени по проекта. Отбора е обезпечен с пълното си спортно оборудване за тренировъчна  и състезателна дейност.

Проект Подкрепа за дуалната система на обучение

През учебната 2022/2023 година ПЗГ „Добруджа“ продължава да работи по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

От началото  на октомври започна допълнително обучение по диагностика и ремонт за 13-те момчета от специалност Механизация на селското стопанство, които през 2020 година бяха приети за обучение в Дуална система за учене чрез работа.

Допълнителното обучение с хорариум от 70 часа се извежда под ръководството на инж. Валентин Станчев, който е бивш възпитаник на Професионална земеделска гимназия „Добруджа“. Изнесените занятия са възможност, благодарение на коректните отношения между Гимназията и партньорските ни организации.

Вътрешноучилищна квалификация

На 9 и 10 юли в Арбанаси, к-с „Болярско село“ ще се проведе вътрешноучилищна квалификация на педагогическите специалисти от ПЗГ“Добруджа“ на тема „Позитивна учителска стая“. Целта на обучението е определяне нивото на микроклимата в педагогическата колегия чрез използване на ролеви игри. Определяне разликата в характерите. Решаване на тестови задачи, сформиране на екипи на база сходство в характерите. Определяне на нови етични норми на поведение, повишаване нивото на позитивните нагласи за работа, както на отделните екипи, така и на целия педагогически състав. Обучението е предвидено в два дни по четири часа. В първия ден ще се проведе семинар и дискусия за вътрешния микроклимат с състава на колегията. За втория ден е предвиден тренинг с тестови задачи, ролеви игри и др.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, гр. Силистра, в изпълнение на Поддейност 4.1. Обучения на наставници в педагогически и методически умения по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, организира едно тридневно обучение на наставници в педагогически и методически умения.

Работодателите – партньори да предоставят на ПЗГ „Добруджа“ списък на лицата, определени да преминат обучение за наставници. Броят на наставниците се определя в съответствие с изискванията на чл.21, ал.3 от Наредба № 1 от 8.9.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа /дуална система на обучение/, като един наставник отговаря за не повече от петима обучавани.

Изискванията към лицата определени за наставниците са:

  • Да притежават професионална квалификация по специалност „Механизация на селското стопанство“;
  • Да има най-малко три години доказан професионален опит по същата професия.

                                                                                              Директор: Пламен Славов